Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de PWA Kazerne verkocht aan Vink Bouw en Open Development. Deze partijen zouden de locatie graag ontwikkelen tot een aantrekkelijke groene woonomgeving met nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen. Het wordt een gemengde woonwijk met een mix van koopwoningen en sociale en middeldure huurwoningen met een nieuwe voorziening voor de buurt. Ook is er ruimte voor groen en een buurtvoorziening. Dit kan uiteraard alleen met medewerking van de gemeente Gouda.  

Bewonersavond 30 september 2020

Vanwege corona vond deze avond online plaats. We vonden het goed om de inhoudelijke reacties en vragen te horen en proefden een positieve grondhouding richting het ontwerpteam en het plan. Er waren wel zorgen over de woningaantallen, met name vanwege de gevolgen op parkeren en verkeer, aangezien de locatie nu al overlast heeft van omliggende (sport)functies. Verkeersonderzoek laat zien dat de verkeerstoename acceptabel is, maar daar dacht niet iedereen zo over.

Op deze website vindt u alle presentaties van deze avond. De opname van de avond kunt u tot ca. half november nog hier downloaden en terugkijken.  

Hoe we verder gaan, leest u onderaan deze website bij Vervolgproces.  

Het plan

We hebben nog geen uitgewerkt plan. Wel hebben we nagedacht over twee ruimtelijke modellen. In beide modellen gaan we uit van:

  • Een gemengde buurt met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. In totaal 250 woningen.
  • Verschillende woningtypen variërend van rijtjeshuizen tot appartementen in verschillende bouwhoogtes.
  • Een groene buurt, met een buurtvoorziening die sociale ontmoeting voor de hele wijk stimuleert.
  • Parkeren in een gebouw, dus niet op straat.
  • Behoud van de bestaande bomenlaan op het terrein.
  • Behoud van de bunker, die een nieuwe functie krijgt.

Dit zijn allemaal zaken die omwonenden ook hebben aangegeven in het eerdere participatietraject met het Rijksvastgoedbedrijf. Download hieronder de presentatie die we op 30 september 2020 gaven in de online bewonersbijeenkomst. 

Model A: Woonhof

In dit model ligt de bebouwing grotendeels gegroepeerd rond een groene hof. Vanuit de Wibautstraat domineert de bestaande bomenlaan met een nieuwe waterloop daarvoor. Een bruggetje vormt de uitnodigende entree naar het groene binnenterrein op en rond de bunker. In dit model is de hogere  bebouwing zoveel mogelijk geconcentreerd in de noordwesthoek zodat de bestaande woningen geen last hebben van schaduw (maar schaduw valt op Sporthal en Bodegraafsestraatweg).

Model B: Campus

In dit model liggen de bouwblokken als losse blokken in het gebied. Tussen de blokken ligt een groen parklandschap met wandelpaden. De Wibaustraat wordt opnieuw ingericht en er komt een watergang voor de bestaande bomenlaan. Een deel van de bebouwing komt wat dichterbij de Wibautstraat. Een bruggetje vormt de uitnodigende entree naar het groene binnenterrein op en rond de bunker. In dit model is de bebouwing wat meer verspreid over het gebied en hebben de gebouwen verschillende bouwhoogtes.

Verkeer en parkeren

De invloed op de verkeersintensiteit van de omgeving is in een eerste scan onderzocht door verkeerskundig bureau Mobycon. Alleen tijdens het drukste uur in avondspits is er een kleine overschrijding van de norm, maar dat is voor de Randstad niet schokkend en wordt acceptabel gevonden als op de rest van de dag de intensiteiten ruim onder de norm blijven. Hieronder kunt u het memo downloaden dat Mobycon opstelde, plus de uitgebreide versie van de presentatie die is gegeven op de bewonersavond van 30 september jl. 

Enquête afgesloten

Veel omwonenden hebben hun ideeën, wensen en aandachtspunten voor het gebied laten weten via de enquête op deze website. Deze enquête is nu afgesloten, de resultaten kunt u op deze website downloaden.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Een nieuwe toekomst voor de bunker

De bunker herinnert aan het kazerneverleden van deze plek en blijft behouden. Elders in Nederland zijn er mooie dingen gedaan met bunkers. U ziet hier enkele voorbeelden. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!

Eerste reactie gemeente

De gemeente heeft een eerste reactie gegeven op de voorlopige modellen die we op 30 september 2020 aan de bewoners presenteerden. We lichten de belangrijkste reacties van de gemeente eruit.

Aantal woningen

Reactie gemeente: meer dan 200 woningen is denkbaar, maar liever 150 tot 200 woningen.

Ons plan bevat in beide modellen circa 250 woningen, omdat we alleen dan budget hebben voor gebouwde parkeeroplossingen, een buurtvoorziening, extra water in het gebied en extra groen. En we denken dat er ook veel behoefte is aan woningen in Gouda. 

Denkrichtingen / modellen

Reactie gemeente: beide denkrichtingen kan de gemeente zich voorstellen, maar het valt of staat met de uitwerking. De bebouwing maakt nu maximaal gebruik van de toegestane hoogte en zoekt de randen van de locatie op, daar maakt de gemeente zich zorgen over.

Er is een relatie tot bouwhoogte en groen, als we lager bouwen dan hebben we meer terrein nodig om de woningen kwijt te kunnen en wordt het minder groen. We kijken goed waar we hogere gebouwen neerzetten zodat er geen last voor de omgeving is qua bezonning of privacy van tuinen en balkons. 

Geluidsnormen

Reactie gemeente: de gemeente betwijfelt of het haalbaar is om te bouwen binnen 30 meter van de sporthal.

De 30 meter is een richtlijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bouwen in deze zone is echter wel mogelijk. We zoeken bewust de randen aan de noordzijde op omdat daar niet het probleem met bezonning speelt én omdat de parkeerstraat tegen de sporthal aan geen aantrekkelijke rand is. We leggen het groen dus liever IN de nieuwe buurt en tegen de bestaande buurt aan. De woningen zijn gericht op het zuiden/het groen in de buurt en hebben aan deze zonzijde een buitenruimte.

Bouwhoogtes

Reactie gemeente: er is een confrontatie tussen hogere en lagere bebouwing.

Wij vinden dat de variatie in bouwhoogtes een aantrekkelijk beeld oplevert. Door bouwhoogtes af te wisselen en te werken met veel groen en (bestaande) bomen ontstaat een losser en ruimtelijker beeld dan wanneer alles bijvoorbeeld eenzelfde bouwhoogte zou hebben van 5-6 lagen. We vinden het maken van een gemengde buurt met zowel laagbouw en appartementengebouwen juist belangrijk, omdat we zo voor verschillende doelgroepen kunnen bouwen. Dus niet alleen 1-2 persoonshuishoudens maar ook gezinnen. 

Aansluiting omgeving

Reactie gemeente: de aanhechting op de omgeving vindt de gemeente nog niet goed.

We willen graag kijken wat de beste plek is voor de buurtvoorziening en daar ook een goede route vanuit de buurt naar deze functie toe maken. We willen meer parkeren maken langs de Wibautstraat om ook bezoekers goed te kunnen laten parkeren en te voorkomen dat deze in omliggende straten gaan parkeren. We willen liever parkeren toevoegen langs bestaande straten en een groot deel van het huidige parkeerterrein aan de zuidzijde van de locatie vergroenen in plaats van het huidige parkeerterrein weer vol zetten met auto’s. Dat is ook beter voor de bestaande bomen die we willen inpassen.

Parkeren

Reactie gemeente: het plan moet voldoen aan de parkeernormen van Gouda. Hou rekening met de hoge parkeerdruk in de omgeving, bv van de scholen bij ouderavonden.

We voldoen aan de norm. Deelauto’s zouden het aantal parkeerplekken nog kunnen verlagen. We kunnen als ontwikkelaars niet het parkeerprobleem van de omgeving op deze locatie gaan oplossen. Hier ligt een taak en verantwoordelijkheid voor de gemeente met de desbetreffende functies die deze parkeeroverlast veroorzaken.

Groen

Reactie gemeente: er moet minimaal 15% groen in het plan zitten.

We maken nu 30% groen in het plan. En dan tellen we de groene dekken van de parkeeroplossingen en de daken niet eens mee!

Uw reacties

Afgelopen zomer hebben veel omwonenden een enquête ingevuld over de herontwikkeling. De resultaten kunt u hieronder downloaden. 

Vervolgproces

Naar aanleiding van de enquête van afgelopen zomer en de daaropvolgende online bijeenkomst, trekken wij de volgende conclusies. 

  • We zien enthousiasme in de wijk over het feit dat er woningen komen op het terrein van de kazerne.
  • Voor het buurtgroen en de buurtvoorziening hebben we vele suggesties ontvangen, waarvoor dank.
  • De hoeveelheid woningen baart veel mensen zorgen. Dit hangt met name samen met de gevreesde gevolgen voor verkeer en parkeren.

We onderzoeken nu of er een ander programma met minder woningen en een andere verdeling van woningtypen denkbaar is. Daar hebben we even de tijd voor nodig. Wanneer we hier mogelijkheden voor zien, komen we bij u terug met een nieuwe enquête en bewonersavond. We verwachten u in december hierover te kunnen informeren. 

Tot de zomer van 2023 zijn de huidige kazernegebouwen sowieso nog in gebruik bij Scholengemeenschap De Goudse Waarden.  

Contact

Wilt u ons een vraag stellen of reageren op de planvorming? Gebruik onderstaande knop.